20 Apr 2018

Презентация на реализиран проект по програма ФАР

Програма PHARE 2006 
Проект BG 2006/018-164.05.01 
“Подкрепа за повишаване на
конкурентноспособността на
българските предприятия”

МЕТЕКО АД организира презентация на проект „Разширяване производството на прахоочистни инсталации”. Проектът е финансиран от програма ФАР на Европейския съюз по договор BG 2006/018-164.05.01/ESC/G/CSG-3-102 с Министерството на икономиката и енергетиката на Р.България . 
Презентацията ще се състои в заседателната зала към офиса на дружеството на 27.11.2009 г. от 14.00 часа. Поканени са партньори, настоящи и потенциални клиенти на дружеството да присъстват на събитието. Ще бъде представено новото технологично оборудване, доставено в рамките на проекта и предимствата от неговото въвеждане за производството, както и новите типови конструкции на прахоочистни инсталации с подобрен външен вид, които ще се изработват серийно.

„Този документ е създаден в рамките на проект „Разширяване производството на прахоочистни инсталации”. Проектът е финансиран от програма ФАР на Европейския съюз по договор BG 2006/018-164.05.01/ESC/G/CSG-3-102 „Подкрепа за повишаване конкурентноспособността на на българските предприятия” на МЕТЕКО АД с Министерството на икономиката и енергетиката на Р.България Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от МЕТЕКО АД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган” шаблоны для dle 11.2