20 Apr 2018

Реализиран проект по програма ФАР

Програма PHARE 2006 
Проект BG 2006/018-164.05.01 
“Подкрепа за повишаване на
конкурентноспособността на
българските предприятия”

В края на м. ноември МЕТЕКО АД успешно реализира проект „Разширяване производството на прахоочистни инсталации”. Проектът е финансиран от програма ФАР на Европейския съюз по договор BG 2006/018-164.05.01/ESC/G/CSG-3-102 с Министерството на икономиката и енергетиката на Р.България и включва доставка на технологично оборудване на обща стойност 57100 Евро за производствения участък на фирмата – хидравлична гилотина за разкрояване на ламарина, хидравличен абкант за огъване на метални плоскости и полуавтоматична машина за изправяне на тел и формоване на метални пръстени . Очакваният ефект от реализацията на проекта е : - значително подобряване качеството и надеждността при експлоатационни условия на изгражданите прахоочистни съоръжения - намаление на неефективните разходи и дългите срокове за изработка. 

„Този документ е създаден в рамките на проект „Разширяване производството на прахоочистни инсталации”. Проектът е финансиран от програма ФАР на Европейския съюз по договор BG 2006/018-164.05.01/ESC/G/CSG-3-102 „Подкрепа за повишаване конкурентноспособността на на българските предприятия” на МЕТЕКО АД с Министерството на икономиката и енергетиката на Р.България Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от МЕТЕКО АД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”.шаблоны для dle 11.2