Изградени обекти

2012 г. „ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ООД – гр. Велико Търново - Изградена до ключ обезпрашителна инсталация към сушилен барабан на асфалтосмесител в Aсфалтова база  с. Русаля.
За конкретния случай бе проектиран, изработен и доставен ръкавен филтър SEMJET-I-3x72/4500 с капацитет 45000m3/h.
Към филтара бе доставена и монтирана инсталация за производство и подготовка на сгъстен въздух, състояща се от винтов компресор, адсорбционен изсушител и ресивер, с производителност 90nm3/h.

След проведените замервания от лиценцирана лаборатория, се установи че остатъчната запрашеност, мерена на комин е 10,8 mg/m3.Галерия